Anchorage Chamber - Alyeska Pipeline Celebrating 40 Years - Tom Barrett, President, Alyeska Pipeline Service Company